REACH

Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Rejestracja, Ocena, Udzielanie zezwoleń i Ograniczenia w stosowaniu chemikaliów)
 
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 1907/2006 zwane Rozporządzeniem REACH dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów poprzez ich rejestrację, ocenę, a w niektórych przypadkach udzielanie zezwoleń i ograniczenia w stosowaniu i handlu.
Rozporządzenie REACH weszło w życie 1 czerwca 2007  zastępując szereg poprzedzających wspólnotowych aktów prawnych.
 
Cele REACH:
• ochrona zdrowia ludzi
• ochrona środowiska
• promocja alternatywnych metod oceny zagrożeń powodowanych przez substancje chemiczne
• wzrost konkurencyjności i innowacyjności przemysłu chemicznego.
 
Jednym z głównych wymagań Rozporządzenia REACH jest obowiązek rejestracji substancji chemicznych  będących składnikami  mieszanin i wyrobów i produkowanych lub importowanych w ilościach powyżej 1 tony rocznie.
 
Przepisy rozporządzenia REACH obejmują prawie wszystkie substancje chemiczne, jednak niektóre z nich (np. dodatki do żywności lub pasz, biocydy, środki ochrony roślin  i wiele innych) są wyłączone z zakresu niektórych lub prawie wszystkich wymagań Rozporządzenia REACH.
 
Donauchem Polska jako dystrybutor, importer oraz dalszy użytkownik substancji i mieszanin chemicznych zobowiązuje się do spełnienia wszelkich wymagań wynikających z rozporządzenia REACH.
 
Zapewniamy, że wszystkie nasze działania są zgodne z obowiązującym prawem Wspólnoty Europejskiej dotyczącym substancji i mieszanin chemicznych.
 
Wydruk artykułu/ strony