Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Donauchem Polska

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze Ogólne Warunki regulują kontrakty sprzedaży i dostaw, o ile nie zostały zmienione pisemną umową 
      pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.
 
1.2 Przyjęcie przez Kupującego Ogólnych Warunków przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację.

1.3 Dokumentacja powierzona Sprzedającemu przez Kupującego w celu realizacji zamówienia będzie traktowana
      jako materiały poufne, które nie będą udostępniane osobom trzecim bez pisemnej zgody Kupującego.

2. Dostawy

2.1 Sprzedający zobowiązuje się do terminowego realizowania zaakceptowanych zamówień Kupującego. 
      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie do Kupującego wynikające z działania 
      siły wyższej rozumianej jako zdarzenia poza zasięgiem kontroli Sprzedającego (klęski żywiołowe – np. pożar,
      powódź, wojny, strajki, ograniczenia publiczno-prawne i inne).

2.2 Do każdej dostawy do Kupującego Sprzedający wystawia dokument WZ zawierający wykaz asortymentowy
      i ilościowy dostarczonych produktów. Kupujący zobowiązany jest do potwierdzenia odbieranych produktów
      na dokumencie WZ czytelnym podpisem.

2.3 Do każdej dostawy do Kupującego Sprzedający wystawia fakturę VAT zgodnie z aktualnie obowiązującymi 
      przepisami Ustawy o podatku od towarów i usług oraz Ustawy o podatku akcyzowym.

2.4 Kupujący jest zobowiązany do rozładunku towarów z zapewnieniem obecności wykwalifikowanej ekipy,
      wyposażenia oraz instrukcji umożliwiających realizację tego procesu w sposób bezpieczny i zgodny z
      wymogami środowiskowymi.

3. Płatności

3.1 Zapłata należności za dostarczone towary zostanie przez Kupującego dokonana w terminie podanym na
      fakturze VAT.

3.2 Niezapłacenie lub opóźnienie zapłaty przez Kupującego upoważnia Sprzedającego do wszczęcia procedury
      działań windykacyjnych, w tym obciążenia Kupującego odsetkami ustawowymi i ewentualnymi kosztami
      postępowania sądowego.

3. 3 Sprzedający zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu płatności oraz wycofania przyznanych kredytów
       w przypadku znaczących zaległości z płatnościami po stronie Kupującego.

3.4 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od wszelkich umów wiążących Strony w przypadku 
      uzasadnionych wątpliwości co do wypłacalności Kupującego.

4. Opakowania

4.1 Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu opakowań wielokrotnego użytku w stanie
      nienagannym.

4.2 Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Sprzedającemu opakowań wielokrotnego użytku w terminie 60 dni od
      daty odbioru towarów.

4.3 W przypadku niezwrócenia przez Kupującego opakowań w terminie 60 dni, Sprzedający obciąży Kupującego
      kwotą równoważną wartości opakowań zwrotnych.

4.4 Kupującemu nie wolno zamieszczać na opakowaniach wielokrotnego użytku będących własnością
      Sprzedającego żadnych własnych oznaczeń ani symboli oraz napełniać tychże własnymi produktami.

5. Odpowiedzialność za wady towaru

5.1 Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia towaru i jego opakowania przy dostawie. Jeśli Kupujący odstąpi
      od powyższych czynności towar uważa się za niewadliwy.

5.2 Reklamacje ilościowe powinny być zgłaszane przez Kupującego wyłącznie w formie pisemnej w dniu
      dostawy.

5.3 Zgłaszanie wad jakościowych przez Kupującego w dostarczonych produktach powinno być dokonane
      niezwłocznie po ich wykryciu i przed jakimkolwiek działaniem nad produktem. Przetworzenie lub niewłaściwe 
      zastosowanie reklamowanych towarów zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za wady.

5.4 Kupujący jest zobowiązany do zgłaszania reklamacji jakościowych wyłącznie w formie pisemnej i nie później
      niż w ciągu 7 dni od daty odbioru towaru.

5.5 W przypadku gdy wada jakościowa produktu wyszła na jaw (wada ukryta) po upływie 7 dni od daty odbioru
      towaru, Kupujący jest zobowiązany zawiadomić Sprzedającego o tym fakcie najpóźniej w terminie 3 dni od jej
      wykrycia i również wyłącznie w formie pisemnej. Obowiązek udowodnienia obecności wady ukrytej obciąża
      Kupującego.

5.6 Zobowiązania Donauchem Polska co do wyrównania strat i zapłacenia odszkodowań za jakiekolwiek wady 
      dostarczonych towarów nie będzie przekraczać wartości tychże i może być pokryte nową dostawą
      towarów bez wad.

6. Odpowiedzialność za szkody

6.1 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty przez Kupującego w sposób niezgodny z jego
      przeznaczeniem lub aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi.

6.2 Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w procesie rozładunku towarów przez
      Kupującego.

7. Postanowienia końcowe

7.1 W sprawach nie objętych niniejszymi Ogólnymi Warunkami będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
      Kodeksu Cywilnego.

7.2 Sądem właściwym dla wszelkich sporów, które mogą wyniknąć z realizacji sprzedaży i dostaw opisanych
      niniejszymi Ogólnymi Warunkami jest Sąd Gospodarczy właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Wydruk artykułu/ strony