Odpowiedzialność i Troska®

Firma Donauchem Polska zadeklarowała przystąpienie do Programu  „Odpowiedzialność i Troska”® (Responsible Care®), zobowiązała się tym samym do działania na rzecz ciągłego zmniejszania swej uciążliwości dla otaczającego środowiska, poprawy stanu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia swoich pracowników, a także społeczności lokalnej.

Donauchem Polska prowadząc swoją działalność zobowiązała się do przestrzegania Zasad Wiodących Programu „Odpowiedzialność i Troska”®,  sformułowanych i zatwierdzonych przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego - Związek Pracodawców.

Certyfikat - Odpowiedzialność i Troska

Ponadto ze względu na specyfikę prowadzonej działalności firma Donauchem Polska zobowiązała się do:
  • zapewnienia, że w swej działalności nie generuje niedopuszczalnego poziomu ryzyka dla pracowników, kontrahentów, klientów, społeczności lokalnej i środowiska,
  • posiadania pisemnej dokumentacji obejmującej zakres działalności i gwarantującej, że polityka w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska jest odzwierciedleniem realizacji Programu "Odpowiedzialność i Troska" jako integralnej części strategii biznesowej,
  • dostarczania odpowiedniej informacji o produktach w zakresie ich wpływu na zdrowie, bezpieczeństwo i środowisko pracownikom, kontrahentom, klientom, ciałom statutowym i in.,
  • gwarantowania, że wśród wszystkich pracowników istnieje świadomość zapewnienia stosownych szkoleń niezbędnych do pełnego zaangażowania w realizację celów związanych z bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i ochroną środowiska,
  • powołania i utrzymywania odpowiedniego systemu reagowania na wypadek wystąpienia niebezpieczeństwa (zagrożenia),
  • uczestnictwa w działaniach, które poprawiają jakość prowadzonej działalności w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia pracowników i ochrony środowiska,
  • reagowania na troski lokalnych społeczności związanych z prowadzoną przez firmę działalnością. 
 Więcej informacji o Programie na stronie www.rc.com.pl
 
Wydruk artykułu/ strony